Jiu Jitsu

  • Talleres

  • Centros deportivos

  • Edad

Jiu Jitsu (12 a 17 años)

Lu / Mi / Vi (18:00-19:30 hrs)
Gimnasio Municipal

Jiu Jitsu (18 años y más)

Lu / Mi / Vi (19:30-21:00 hrs)
Gimnasio Municipal

Jiu jitsu Casa Joven

Vi (17:00 a 18:00 hrs)
Casa Joven